ATTICANEWS.GR

Member Area
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Οι άγιoι Ανάργυρoι Κoσμάς και Δαμιανός, από την Ασία, πρoσέφεραν τις ιατρικές τoυς υπηρεσίες αφιλoκερδώς. ...του Κωνσταντίνου Λούβρου, M.D., medlabnews.gr
News - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Τρίτη, 01 Νοέμβριος 2016 09:19

Οι άγιoι Ανάργυρoι Κoσμάς και Δαμιανός, από την Ασία, πρoσέφεραν τις ιατρικές τoυς υπηρεσίες αφιλoκερδώς.

...του Κωνσταντίνου Λούβρου, M.D., medlabnews.gr

san

 

 

Οι άγιoι Ανάργυρoι Κoσμάς και Δαμιανός, πoυ εoρτάζoυν την 1η Noεμβρίoυ, ήσαν αυτάδελφoι και κατάγoνταν από την Ασία. Υπάρχoυν όμως άλλα δύo ζεύγη αγίων Αναργύρων με τα ίδια oνόματα. Οι πρώτoι μαρτύρησαν στην Ρώμη και εoρτάζoυν την 1η Ιoυλίoυ και oι δεύτερoι κατάγoνταν από την Αραβία και εoρτάζoυν την 17η Οκτωβρίoυ. Ήσαν όλoι τoυς γιατρoί, δεν είναι όμως oι μoναδικoί άγιoι πoυ oνoμάζoνται Ανάργυρoι. Είναι και αρκετoί άλλoι, όπως oι Κύρoς και Ιωάννης, Σαμψών και Διoμήδης, Μώκιoς και Ανίκητoς, Θαλλελαίoς και Τρύφων κ.λ.π. 

Ανάργυρoι oνoμάζoνται επειδή δεν αγαπoύσαν τα αργύρια, δεν ήσαν φιλάργυρoι, η καρδιά τoυς δεν ήταν πρoσκoλλημένη στα υλικά αγαθά και πρoσέφεραν τις ιατρικές τoυς υπηρεσίες αφιλoκερδώς.


Οι άγιoι Ανάργυρoι Κoσμάς και Δαμιανός είχαν γoνείς ευσεβείς. Ο πατέρας τoυς όμως πέθανε όταν oι άγιoι ήσαν σε μικρή ηλικία, και την φρoντίδα τoυς ανέλαβε εξ oλoκλήρoυ η μητέρα τoυς, η αγία Θεoδότη, η oπoία τoυς γαλoύχησε με τα νάματα της Εκκλησίας και τoυς δίδαξε την αγάπη πρoς τoν Θεό και τoν άνθρωπo. Η αγία Θεoδότη πρέπει να απoτελή τo πρότυπo κάθε μητέρας πoυ θέλει τα παιδιά της να πρoκόψoυν. Αλλά πρoκoπή δεν νoείται χωρίς την αγάπη, την ανιδιoτελή αγάπη πρoς όλoυς τoυς ανθρώπoυς αδιακρίτως. Για να αγαπά όμως κανείς αληθινά τoυς ανθρώπoυς πρέπει πρώτα να αγαπά τoν Θεό, επειδή η αληθινή αγάπη είναι δώρo τoυ Θεoύ. Ο Απόστoλoς Παύλoς συμβoύλευε τoν μαθητή τoυ άγιo Τιμόθεo Επίσκoπoν Εφέσoυ, να μελετά καθημερινά τo Ευαγγέλιo και να ζη σύμφωνα με αυτό, για να πρoκόψη στην ζωή τoυ και η πρoκoπή τoυ να γίνη φανερή σε όλoυς.


Οι άγιoι Ανάργυρoι θεράπευαν όλoυς ανιδιoτελώς και αδιακρίτως με την επιστημoνική τoυς γνώση. Εκεί όμως πoυ oι ανθρώπινες δυνάμεις αδυνατoύσαν να πρoχωρήσoυν, επειδή κάπoιες ασθένειες είναι ανίατες, θεράπευαν τoυς ασθενείς με την πρoσευχή τoυς. Αλλά για να κρύβoυν τo χάρισμα των ιαμάτων πoυ είχαν λάβει από τoν Θεό, λόγω της μεγάλης τoυς αγάπης, πρoσπoιoύνταν ότι εθεράπευαν με τα φάρμακα. Και τo έκαναν αυτό από ταπείνωση, για να μη θαυμάζoνται και επαινoύνται από τoυς ανθρώπoυς. Όλη τoυς η ζωή ήταν διακoνία, πρoσφoρά και θυσία στoν βωμό της ανιδιoτελoύς αγάπης.

Τα τέλη τoυς ήσαν «χριστιανά, ανεπαίσχυντα και ειρηνικά» η όπως αναγράφεται στoν ιερό Συναξαριστή, «ετελειώθησαν εν ειρήνη».
Ο βίoς και η πoλιτεία των Αγίων μας δίνoυν την αφoρμή τoνίσoυμε τα ακόλoυθα.
Πρώτoν. Οι πρωτόπλαστoι στoν Παράδεισo είχαν κoινωνία με τoν Θεό και ήσαν υγιείς σωματικά και ψυχικά. Αλλά μετά την πτώση τoυς στην αμαρτία φόρεσαν τoυς δερμάτινoυς χιτώνες, δηλαδή την φθoρά και τoν θάνατo και έγιναν ευάλωτoι στα διάφoρα καιρικά φαινόμενα. Επoμένως, oι σωματικές ασθένειες και o θάνατoς είναι μεταπτωτικά φαινόμενα, είναι απoτέλεσμα της αμαρτίας, όπως άλλωστε και oι ψυχικές, αφoύ και ψυχικά αρρώστησαν. Επειδή έχασαν την κoινωνία με τoν Θεό, o νoυς τoυς σκoτίσθηκε και υπoδoυλώθηκαν στα διάφoρα πάθη.

Ο μεταπτωτικός άνθρωπoς έχει ανάγκη σωματικής και κυρίως ψυχικής θεραπείας, η oπoία συνίσταται στην κάθαρση από τα πάθη, τoν φωτισμό τoυ νoυ και την κoινωνία με τoν Θεό.
Ο Χριστός, τo Δεύτερo πρόσωπo της Αγίας Τριάδoς, είναι o κατ’ εξoχήν ιατρός των ψυχών και των σωμάτων και γι’ αυτό ενδύθηκε την ανθρώπινη φύση, για να την ανακαινίση, να την θεραπεύση και να την θεώση.
Δεύτερoν. Η ιατρική επιστήμη είναι απoτέλεσμα της καλλιέργειας της λoγικής, με την oπoία επρoίκισε o Θεός τoν άνθρωπo και είναι διακoνία πρoς τoν συνάνθρωπo. Οι γιατρoί επιτελoύν λειτoύργημα και γι’ αυτό πρέπει να τιμώνται, ιδιαίτερα εκείνoι oι γιατρoί, oι oπoίoι εμφoρoύνται από τo αγαπητικό και θυσιαστικό πνεύμα των αγίων Αναργύρων.
Οι άγιoι Ανάργυρoι υπoδεικνύoυν τoν τρόπo με τoν oπoίo πρέπει να ασκήται τo ιατρικό λειτoύργημα. Ήτoι, με αγάπη πρoς τoν άνθρωπo, χωρίς ταξικές διακρίσεις, με πνεύμα θυσίας, διακoνίας και πρoσφoράς και πρo παντός και κυρίως με πρoσευχή.
Οι γιατρoί πoυ αγαπoύν τoν Θεό και σέβoνται τoν νόμo τoυ, αυτoί σέβoνται και υπoλoγίζoυν τoν κάθε άνθρωπo, ανεξάρτητα από αξιώματα, χρήματα και κoινωνικές θέσεις, γιατί στo πρόσωπό τoυ βλέπoυν τoν ίδιo τoν Χριστό. Ο άνθρωπoς είναι εικόνα τoυ Χριστoύ, αλλά ιδιαίτερα o φτωχός, o ελάχιστoς, ταυτίζεται με τoν Ίδιo τoν Χριστό, o oπoίoς είπε τoν γνωστόν εκείνo λόγoν, «ει επoιήσατε ενί τoύτων των αδελφών μoυ των ελαχίστων εμoί επoιήσατε».

Χαρακτηριστικά και αξιoπρόσεκτα είναι τα όσα έλεγε κάπoιoς εργαζόμενoς σε Noσoκoμείo: «παρατηρώ τoυς γιατρoύς και βλέπω την διαφoρά μεταξύ εκείνων πoυ αγαπoύν τoν Θεό και έχoυν oργανική σχέση με την Εκκλησία και εκείνων πoυ είναι αδιάφoρoι η άθεoι. Οι πρώτoι είναι ανιδιoτελείς και ταπεινoί και αισθάνoνται ότι είναι συνεργάτες τoυ Θεoύ στo έργo της θεραπείας των συνανθρώπων τoυς, ενώ oι δεύτερoι θεωρoύν τoν εαυτό τoυς κάτι ανώτερo από τoυς άλλoυς ανθρώπoυς, κάτι σαν θεό, και αλλoίμoνoν σε εκείνoν πoυ θα τoλμήση να τoυς αμφισβητήση». Η ανθρώπινη ζωή πρέπει να τίθεται πάνω από όλα τα επίγεια αγαθά, αλλά δεν μπoρεί να υπάρξη ανιδιoτελής αγάπη και πρoσφoρά χωρίς την Χάρη τoυ Αγίoυ Πνεύματoς. Ο άγιoς Σιλoυανός o Αθωνίτης λέγει ότι κανείς δεν μπoρεί να αγαπά αληθινά, εάν δεν κατoική μέσα τoυ τo Άγιo Πνεύμα, τo oπoίo διδάσκει την αγάπη και πρoς αυτoύς ακόμα τoυς εχθρoύς.

Στην σημερινή κoινωνία, πoυ κατά τo πλείστoν oι άνθρωπoι είναι πoνεμένoι και αισθάνoνται αβάσταχτη μoναξιά, είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξoυν γιατρoί και γενικότερα άνθρωπoι, oι oπoίoι εμφoρoύνται από τo αγαπητικό και θυσιαστικό πνεύμα των αγίων Αναργύρων. Η Ορθόδoξη Εκκλησία είναι εργαστήριo «κατασκευής» τέτoιων ανθρώπων.–
Απoλυτίκιo. Ήχoς πλ. δ’.
Άγιoι Ανάργυρoι και θαυματoυργoί, επισκέψασθε τας ασθενείας ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν.

http://medlabgr.blogspot.com/2016/11/o-o-o.html

 
Πώς να γίνεις χαρούμενος και πετυχημένος με την επιστήμη του Coaching ...της Ελένης Γιαννούκου
News - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Κυριακή, 16 Οκτώβριος 2016 08:59

Πώς να γίνεις χαρούμενος και πετυχημένος με την επιστήμη του Coaching

...της Ελένης Γιαννούκου

 

coach 9

 

"Όλοι μας χρειαζόμαστε ανθρώπους να μας αξιολογούν. Με αυτόν τον τρόπο βελτιωνόμαστε". Αυτά είναι τα λόγια του πασίγνωστου γκουρού της τεχνολογίας και της Microsoft, Bill Gates. Έτσι είναι. Όλοι χρειαζόμαστε έναν προπονητή, έναν Coach δηλαδή, να αξιολογεί τις επιδόσεις μας, με απώτερο σκοπό να βελτιωνόμαστε και να πετυχαίνουμε εκπληκτικά αποτελέσματα σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής μας.

Η επιστήμη του Coaching βασίζεται στη διά βίου μάθηση και στην εφαρμοσμένη γνώση που βοηθά τους ανθρώπους να γίνονται καλύτεροι ή άριστοι,και συνεπώς χαρούμενοι και πετυχημένοι.

Για τα ελληνικά δεδομένα, η επιστήμη του Coaching σε θέματα που αφορούν την ανθρώπινη ανάπτυξη είναι μια προσέγγιση πολύ φρέσκια και πρωτοπόρα, ενώ σε διεθνή Ινστιτούτα του εξωτερικού αναπτύσσεται ραγδαία ήδη από τα μέσα του 1990. Πρόκειται για μια συστηματική διεργασία που αγκαλιάζει βασικές αρχές και γνώσεις της φιλοσοφίας, ψυχολογίας, νευροεπιστήμης, κοινωνιολογίας και επικοινωνίας.

coaching-header.jpg coach 01

Ωστόσο, το κρίσιμο σημείο που την ξεχωρίζει ως επιστήμη είναι η έμφαση που δίνει στην άμεση και γρήγορη εφαρμογή όλων των Coaching εργαλείων, με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων και την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει το άτομο στην καθημερινότητά του.

Η φιλοσοφία της Coaching προσέγγισης ενθαρρύνει την αλλαγή του τρόπου σκέψης και την υπέρβαση των εμποδίων που δυσχεραίνουν τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Οι φρενήρεις ρυθμοί της αστικής ζωής και το παράλογο της πολιτικο-οικονομικής κατάστασης, που επικρατεί στη χώρα, καθιστούν πιο επιτακτική από ποτέ την ανάγκη εξοικονόμησης χρόνου και χρημάτων, καθώς επίσης και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας αποτελεσματικότητας και θετικότητας. Γι’ αυτό το λόγο, όσοι επιθυμούν να ελέγχουν τη ζωή και την τύχη τους και να μην πέφτουν θύματα των συνθηκών και των περιστάσεων που επικρατούν στις σύγχρονες κοινωνίες, μπορούν να ωφεληθούν τα μέγιστα από την Coaching συνεδρία.

leader1.jpg coach 3

Σύμφωνα με τον ορισμό του παρακινητικού Coach, David Wise, η τέχνη του Coaching βοηθά τους ανθρώπους στο να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις και τους ενδυναμώνει για να γίνουν ηγέτες στη ζωή τους!

Εμβαθύνοντας στην Coaching διαδικασία θα διαπιστώσεις ότι μέρα με τη μέρα θα γίνεσαι καλύτερος τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική σου ζωή. Παράλληλα, η απίστευτη αλλαγή, που θα βιώσεις, θα σου δώσει την απαραίτητη ώθηση και ενέργεια για να πετύχεις περισσότερα από όσα προσδοκούσες ή φανταζόσουν πως μπορείς να καταφέρεις, πριν ξεκινήσεις συντροφιά με τον Coach-προπονητή σου το ταξίδι της προσωπικής μεταμόρφωσης και αναθεώρησης των πραγμάτων.

leadership-coaching1

Σε ένα πρώτο επίπεδο, η σιδερένια θέληση για βελτίωση και η αδιαπραγμάτευτη δέσμευση σε συγκεκριμένους στόχους που θέτει ο πελάτης-coachee είναι οι παράγοντες που απαιτούνται ώστε να λειτουργήσει σωστά η coaching συνεργασία. Σε δεύτερο στάδιο έρχεται η συμβολή του επαγγελματία Coach, ο οποίος με τα κατάλληλα coaching εργαλεία υποστηρίζει και βοηθά τον coachee να απελευθερώσει το δυναμικό του . O εκπαιδευμένος Coach κατά τη διάρκεια των Coaching συνεδριών μεταδίδει στον πελάτη- coachee όλες τις τεχνικές και τα εργαλεία που μπορούν να τον βοηθήσουν να επιλύσει τα προβλήματα που τον ταλαιπωρούν στις σχέσεις του με την οικογένεια, το άλλο φύλο, τους συναδέλφους και πρωτίστως με τον ίδιο του τον εαυτό.

Για παράδειγμα, δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, συνήθειες και μοτίβα συμπεριφοράς διαμορφώνουν τις σκέψεις και τις πράξεις των ανθρώπων με ένα τρόπο που δεν τους εξυπηρετεί, απεναντίας μάλιστα τους εμποδίζει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες, τα χαρίσματα και τα ταλέντα τους.

Αξίζει, λοιπόν, κάθε άνθρωπος να δώσει στον εαυτό του την ευκαιρία μέσα από την Coaching ανάπτυξη να υπερπηδήσει εκείνες τις δυσκολίες και αδυναμίες που εμποδίζουν την πρόοδό του, και που, εντέλει, τον απομακρύνουν από τους στόχους και τα όνειρα που επιθυμεί να πραγματοποιήσει. 

 

egiannoukou

Η Ελένη Γιαννούκου γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βόλο. Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία, ενώ το πάθος της για το αρχαιοελληνικό πνεύμα την οδήγησε στη φιλοσοφική έρευνα. Το 2013 απέκτησε με άριστα (9,81) το μεταπτυχιακό δίπλωμα στον κλάδο της Ιστορίας της Φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στη γνωσιολογία και την οντολογία. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε διεθνή συνέδρια και σε δύο σεμινάρια Κλασικής Φιλοσοφίας που διοργάνωσε το Princeton University σε συνεργασία με το ΜΙΘΕ. Εργασίες και άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στη Φιλοσοφική Επιθεώρηση Φιλοσοφεῖν και σε επιστημονικά περιοδικά.Έχει επίσης επιμεληθεί ειδικές σειρές βιβλίων σε εκδοτικούς οίκους και έχει εργαστεί ως ασκούμενη δημοσιογράφος στην εφημερίδα Ταχυδρόμος, πραγματοποιώντας τοπικό και ελεύθερο ρεπορτάζ. Επόμενο επαγγελματικό της βήμα είναι να εξιδικευθεί στην επιστήμη της ανθρώπινης ανάπτυξης (Life Coaching), βοηθώντας τους ανθρώπους να αναπτυχθούν και να φτάσουν τους στόχους που οι ίδιοι επιθυμούν. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο e-mail:elenigiannoukou@gmail.com

 
Καλλιέργησε τον κήπο των σκέψεών σου και ανέλαβε την ευθύνη του εαυτού και της ζωής σου. ...της Ελένης Γιαννούκου
News - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Κυριακή, 09 Οκτώβριος 2016 15:55

Καλλιέργησε τον κήπο των σκέψεών σου και ανέλαβε την ευθύνη του εαυτού και της ζωής σου.

...της Ελένης Γιαννούκου

2εγ

Οι άνθρωποι διαθέτουμε ένα θεϊκό γνώρισμα που μας διακρίνει απόλυτα από τα υπόλοιπα πλάσματα της γης και αυτό είναι ο νους. Αυτό το πανίσχυρο όπλο μάς επιτρέπει να σκεφτόμαστε και να παράγουμε συλλογισμούς, προκειμένου να λάβουμε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις και επιλογές για την ζωή μας.

Το μυαλό είναι πράγματι ένα πανίσχυρο εργαλείο, καθώς, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακαλύψεις στον τομέα των Νευροεπιστημών, έχει δυναμικό και όχι στατικό χαρακτήρα. Το εύρημα αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι, όσο περισσότερο εκπαιδεύουμε το μυαλό μας και το εξασκούμε σε χρήσιμες σκέψεις και διεργασίες, τόσο περισσότερο το αναπτύσσουμε και το αυτοβελτιώνουμε συνεχώς.

Γνωρίζεις ότι οι νευρώνες σε ένα ενήλικο εγκέφαλο δεν σταματούν ποτέ να αναπτύσσονται; Ναι, αλήθεια είναι και η λειτουργία αυτή ονομάζεται νευρογένεση, ενώ η δυνατότητα του μυαλού να αλλάζει τη δομή του και να αναδιοργανώνεται καλείται νευροπλαστικότητα (neuroplasticity).

6

Η πλαστικότητα του εγκεφάλου λοιπόν αποτελεί το καλύτερο επιστημονικό επιχείρημα για όσους –φυγόπονα- δικαιολογούνται: «Έτσι είμαι, έτσι έμαθα και δεν μπορώ να αλλάξω τώρα πια συμπεριφορές και συνήθειες....!». Προσωπικά, δεν μπορώ να ακούω τέτοιες διακιολογίες από ανθρώπους που, ενώ έχουν άπειρες δυνατότητες, προοπτικές και χαρίσματα, αρνούνται να τα καλλιεργήσουν εξαιτίας της τεμπελιάς ή ενός κρυμμένου φόβου.

Φαντάσου λοιπόν, τώρα, ένα γεωργό να πηγαίνει κάθε πρωί στο χωράφι του και να εργάζεται μοχθώντας, ξεχορτιάζοντας, φυτεύοντας και ποτίζοντας σπόρους- για πολλές ώρες, κάτω από τον καυτό ήλιο. Η δουλειά είναι σκληρή αλλά πρέπει να γίνει, προκειμένου το χωράφι να βγάλει σοδειά και ο γεωργός να απολαύσει εν τέλει τους κόπους των προσπαθειών στην ζωή του.

Θα σου πω τώρα ότι, όλοι οι άνθρωποι είμαστε σαν αυτό το γεωργό. Στο μυαλό μας υπάρχει ο κήπος των σκέψεών μας, για τη φροντίδα του οποίου είμαστε οι ίδιοι οι μόνοι υπεύθυνοι. Πράγματι, η ελευθερία της βούλησης του κάθε ανθρώπου έγκειται στο γεγονός ότι έχει ο ίδιος τον απόλυτο έλεγχο των σκέψεών του και συνεπώς μπορεί να αποφασίζει για την τύχη του, όντας δηλαδή αφεντικό του εαυτού του.

Με την έννοια βούληση εννοούμε την ικανότητα του ατόμου να θέτει σκοπούς και στόχους και να αποφασίζει το ίδιο, εάν θέλει να τους πραγματοποιήσει ή όχι. Επίσης, η βούληση συμμετέχει στην προεργασία των σκέψεων, κατά την οποία το ατόμο πείθει τον εαυτό του με βάση τη λογική για την αναγκαιότητα ή π.χ. την ωφέλεια να πράξει το Α ή το Β.

insta helen

Θυμήσου τώρα,τον γεωργό και όλους εκείνους τους κόπους που καταβάλλει -υπό δύσκολες συνθήκες (κάτω από τον καυτό ήλιο) -για να σπείρει το χωράφι του, με σκοπό την ημέρα της σποράς να ωφεληθεί από αυτό, κερδίζοντας δηλαδή χρήματα και την ηθική ικανοποίηση της δημιουργίας και παραγωγικότητας.

Με ήλιο, με κρύο ή βροχή...καθημερινά, η βούληση πρέπει να είναι ισχυρή, γιατί,μόνο αυτή αποδεδειγμένα χαρίζει στους ανθρώπους σπουδαίες δυνατότητες να πετύχουν απίθανα πράγματα και να υπερπηδήσουν εμπόδια του περιβάλλοντος, ακόμα και την κληρονομικότητα ή κάποια ασθένεια.

Συμπερασματικά, το κρίσιμο ζήτημα που τίθεται εδώ και μας αφορά όλους είναι, εάν είμαστε διατεθειμένοι να κοπιάσουμε σκληρά για να ελέγξουμε το μυαλό μας και συνεπώς να πειθαρχήσουμε στον εαυτό μας, ώστε να ακολουθήσουμε με πίστη τους σκοπούς και τους στόχους που επιθυμούμε να πραγματώσουμε στην ζωή μας.

 

egiannoukou

Η Ελένη Γιαννούκου γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βόλο. Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία, ενώ το πάθος της για το αρχαιοελληνικό πνεύμα την οδήγησε στη φιλοσοφική έρευνα. Το 2013 απέκτησε με άριστα (9,81) το μεταπτυχιακό δίπλωμα στον κλάδο της Ιστορίας της Φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στη γνωσιολογία και την οντολογία. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε διεθνή συνέδρια και σε δύο σεμινάρια Κλασικής Φιλοσοφίας που διοργάνωσε το Princeton University σε συνεργασία με το ΜΙΘΕ. Εργασίες και άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στη Φιλοσοφική Επιθεώρηση Φιλοσοφεῖν και σε επιστημονικά περιοδικά.Έχει επίσης επιμεληθεί ειδικές σειρές βιβλίων σε εκδοτικούς οίκους και έχει εργαστεί ως ασκούμενη δημοσιογράφος στην εφημερίδα Ταχυδρόμος, πραγματοποιώντας τοπικό και ελεύθερο ρεπορτάζ. Επόμενο επαγγελματικό της βήμα είναι να εξιδικευθεί στην επιστήμη της ανθρώπινης ανάπτυξης (Life Coaching), βοηθώντας τους ανθρώπους να αναπτυχθούν και να φτάσουν τους στόχους που οι ίδιοι επιθυμούν. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο e-mail:elenigiannoukou@gmail.com

 
Έρευνα του Πανεπιστημίου στις ΗΠΑ Τι επιπτώσεις έχει το διαζύγιο στην υγεία μας;
News - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Σάββατο, 01 Οκτώβριος 2016 09:57

Έρευνα του Πανεπιστημίου στις ΗΠΑ

Τι επιπτώσεις έχει το διαζύγιο στην υγεία μας;
 
b9a8e-divorceb

Εκτός από τις ψυχολογικές επιπτώσεις, ένα διαζύγιο μπορεί να βλάψει και τη σωματική μας υγεία.

Έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν έδειξε ότι η υγεία των διαζευγμένων επιδεινώνεται πολύ πιο γρήγορα σε σύγκριση με όσους παραμένουν παντρεμένοι. Η επίδραση που έχει το διαζύγιο στις γυναίκες είναι άμεση ενώ οι άνδρες εμφανίζουν μακροχρόνια προβλήματα υγείας.

Τα συνηθέστερα προβλήματα που εμφανίζουν οι διαζευγμένοι είναι άγχος, μετατραυματικό στρες, κατάθλιψη και αϋπνίες ενώ περίπου το 60% εκδηλώνουν μυϊκούς πόνους, εκζέματα και ημικρανίες.

Οι γυναίκες μάλιστα έχουν διπλάσιες πιθανότητες να βιώσουν μετατραυματικό στρες. Παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει πως το άγχος και η πίεση προκαλούν την υπερέκκριση κορτιζόλης, η οποία με τη σειρά της διαταράσσει το ανοσοποιητικό σύστημα καθιστώντας τον οργανισμό ευάλωτο σε ασθένειες. Η αύξηση της ορμόνης αυτής έχει συνδεθεί με την εμφάνιση καρδιαγγειακών νόσων, καρκίνο και άλλες σοβαρές ασθένειες. Μία ακόμα μελέτη του Πανεπιστημίου του Ιλινόις έδειξε πως οι γυναίκες που είχαν αυξημένο άγχος παρουσίασαν και πιο επιθετικές μορφές καρκίνου του μαστού.

Παράλληλα, αμερικανική έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί το 2015, έδειξε πως οι γυναίκες που έχουν χωρίσει αυξάνουν κατά 24% τις πιθανότητες εμφράγματος σε σύγκριση με τις παντρεμένες. Οι άνδρες από την άλλη, αυξάνουν κατά 77% τις πιθανότητες όταν χωρίζουν για δεύτερη φορά. Μάλιστα, ακόμα κι αν ξαναπαντρευτούν, οι γυναίκες ανεβάζουν στο 35% τις πιθανότητες να πάθουν έμφραγμα ενώ οι άντρες τις εκμηδενίζουν. Δηλαδή, αν μία γυναίκα έχει χωρίσει δύο φορές έχει τις ίδιες πιθανότητες να πάθει έμφραγμα με έναν άνθρωπο που έχει διαβήτη ή υψηλή αρτηριακή πίεση.

Οι επιστήμονες εικάζουν πως ο λόγος που οι συνέπειες είναι πιο έντονες στις γυναίκες είναι επειδή τείνουν να κάνουν συχνά αναδρομές στο παρελθόν και έτσι επιβαρύνουν την υγεία τους καθώς βιώνουν πιο έντονα το μετατραυματικό στρες. Επιπλέον, οι γυναίκες καταφεύγουν πιο εύκολα σε κακές συνήθειες μετά από ένα χωρισμό και δυσκολεύονται περισσότερο από τους άνδρες να βρουν ένα νέο σύντροφο.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιστήμονες συμβουλεύουν και τα δύο φύλα να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν τα συναισθήματά τους και αν νιώθουν πως δεν μπορούν να διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα να ζητήσουν τη βοήθεια ενός ειδικού. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο θα νιώσουν καλύτερα ψυχολογικά αλλά θα προστατεύσουν και τη σωματική τους υγεία.  

http://www.typos.com.cy/cat/10/article/24084

 
5 τεχνικές για να βελτιώσεις τις σχέσεις σου επικοινωνώντας αποτελεσματικά! ...της Ελένης Γιαννούκου
News - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Κυριακή, 25 Σεπτέμβριος 2016 10:38

5 τεχνικές για να βελτιώσεις τις σχέσεις σου επικοινωνώντας αποτελεσματικά!

...της Ελένης Γιαννούκου

 

resized 9331---base image 4.1424267797

Η ποιότητα της επικοινωνίας διαδραματίζει καταλυτικό ρολό στις ανθρώπινες σχέσεις, καλύπτοντας όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής. Μέσα λοιπόν από τη γλωσσική πράξη μεταδίδονται χρήσιμες γνώσεις, ιδέες, πληροφορίες και συναισθήματα. Σκεφτείτε μόνο,πόσο άβολα νιώθετε όταν βρίσκεστε σε μια ξένη χώρα, της οποίας τη γλώσσα δεν γνωρίζετε, με αποτέλεσμα να είστε ανίκανοι να επικοινωνήσετε…

Πέρα από τη γνώση της γλώσσας, η επικοινωνία χαρακτηρίζεται από μια αλληλουχία αρχών, κανόνων και τεχνικών που διέπουν το περιεχόμενο και την ποιότητά της. Αυτές τις αρχές μελετά η επιστήμη της γλωσσολογίας και της επικοινωνίας, ενώ ο βαθμός κατάκτησής τους καθορίζει την αποτελεσματικότητα της επικοινωνιακής δυναμικής.

resized 11111

Μπορείτε λοιπόν να βελτιώσετε θεαματικά τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες, και συνακόλουθα τις κοινωνικές και διαπροσωπικές σας σχέσεις, ακολουθώντας τις παρακάτω πέντε βασικές αρχές αποτελεσματικής επικοινωνίας:

1. Το «λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν»

Η πιο δύσκολη -μα συνάμα σπουδαία- ικανότητα είναι να κάνουμε τα σύνθετα πράγματα απλά,λειτουργώντας δηλαδή αφαιρετικά σύμφωνα με τους κανόνες τις τυπικής λογικής.

Για να το πετύχεις αυτό, αρχικά, ξεκαθάρισε στη σκέψη σου με ακρίβεια το μήνυμα που θέλεις να κοινοποιήσεις. Αυτή η τεχνική θα σε βοηθήσει να πεις απλά, άμεσα και σύντομα αυτό που θέλεις, αποφεύγοντας εν τέλει τυχόν παρανοήσεις που δημιουργούν οι περιττές και ανούσιες πληροφορίες . Ειδικά όσον αφορά την ενδοεπιχειριασιακή επικοινωνία με συναδέλφους, η απλότητα και η σαφήνεια του περιεχομένου του μηνύματος παίζει καθοριστικό ρόλο στη γρήγορη λήψη και εκτέλεση αποφάσεων. Φρόντισε λοιπόν να είσαι σύντομος, κατατοπιστικός και όχι φλύαρος. Και, βέβαια, να απαντάς σε αυτό που σε ρωτούν.

 

 

2. Αλήθεια και Χρησιμότητα

Είναι σημαντικό να αξιολογείς τις πληροφορίες που δίνεις ή δέχεσαι σύμφωνα με το αξίωμα της αλήθειας και της χρησιμότητας. Είναι πραγματικά θεμελιώδες να συναλλάσσουμε μεταξύ μας πληροφορίες που είναι αληθινές και χρήσιμες. Νόμος: Μη λες κάτι που πιστεύεις ότι είναι αναληθές γιατί η αλήθεια έχει φτερά και φτάνει στα πέρατα της οικουμένης! Επίσης, εκφέρεις άποψη για κάτι, όταν στερείσαι τα απαραίτητα στοιχεία. Να θυμάσαι λοιπόν ότι, είναι δείγμα έντιμου και αυθεντικού χαρακτήρα να περιορίζεσαι σε όσες πληροφορίες απαιτούνται, όσες δηλαδή είναι αληθινές και χρήσιμες για το συνομιλητή σου.

resized 20141106201954-good-communication-skills-help-you-find-long-term-success

 

3. Επιδραστικότητα-το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας

Το μεγάλο μυστικό της ανθρώπινης συναλλαγής είναι η θετικότητα. Μπορεί ο άνθρωπος που συνάντησες τυχαία στο δρόμο να μη θυμάται τα λόγια σου άλλα σίγουρα θα θυμάται ποιος τού έφτιαξε τη μέρα με μια καλή κουβέντα και ένα χαμόγελο. Όποιος καταφέρνει λοιπόν να έχει ευχάριστη επίδραση στους άλλους, έχει μαζί του όλο τον κόσμο! Ειδικά στους ζοφερούς καιρούς που διανύουμε, η θετική στάση κάνει τη διαφορά τόσο στο κοινωνικό όσο και στο εργασιακό περιβάλλον, δημιουργώντας μια κουλτούρα που προωθεί την ανάπτυξη και επίτευξη στόχων σε όλα τα επίπεδα.

 

4. Να είσαι δημοκρατικός

Διεύρυνε τους ορίζοντές σου, ενθαρρύνοντας την ελεύθερη έκφραση και ανατροφοδότηση (feedback). Παράλληλα,κράτα ανοιχτά τα κανάλια της επικοινωνίας σου, χωρίς να επικρίνεις τους άλλους. Άλλωστε, σε κανέναν δεν αρέσει να απορρίπτεται η προσωπική του γνώμη. Η αρνητική κριτική και δη η δηκτικότητα μόνο δυσαρέσκεια και αντιπάθεια προκαλούν. Ακόμα πιο δυσάρεστα συναισθήματα δημιουργούνται όταν κάποιος προσπαθεί να επιβάλλει τη γνώμη του στους άλλους. Γι’ αυτό μόνο χαμένος μπορείς να βγεις από αυτή την αυταρχική συμπεριφορά. Βέβαια, είναι φυσιολογικό και θεμιτό να διαφωνείς με το συνομιλητή σου. Ωστόσο, την επόμενη φορά που θα συμβεί αυτό, πρότεινε εναλλακτικές προσεγγίσεις ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή και να επέλθει μια συμφωνία από κοινού.

resized listen up and develop more effective communication skills

5.Γίνε καλός ακροατής

Σίγουρα θα σου έχει τύχει πολλές φορές, να μην ακούς το συνομιλητή σου γιατί σκέφτεσαι κάτι άλλο ή ακόμα χειρότερα κοιτάς την οθόνη του κινητού σου (ALERT: Ε-Ξ-Α-Ι-Ρ-Ε-Τ-Ι-Κ-Α ΑΓΕΝΕΣ!). Το να ακούω με προσοχή τον άλλο και να ερμηνεύω ορθά αυτό που λέει είναι η βάση της επικοινωνίας. Γι’ αυτό είναι κρίσιμο και επιτακτικό να εκπαιδευτείς στην τέχνη της ακρόασης. Εξασκήσου στην τέχνη της ενεργητικής ακρόασης και όχι της παθητικής ακοής και να είσαι σίγουρος πως δεν θα χάσεις! Στη μάθηση της ενεργητικής ακρόασης εμπλέκεται η ικανότητα της ενσυναίσθησης, της κατανόησης και της αποκωδικοποίησης του συνόλου των μηνυμάτων που δεχόμαστε, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των συναισθημάτων, της γλώσσας του σώματος και της ψυχικής κατάστασης του πομπού.

 

 

Βιογραφικό

 

 giannoukoueleni

 

 

 

Η Ελένη Γιαννούκου γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βόλο. Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία, ενώ το πάθος της για το αρχαιοελληνικό πνεύμα την οδήγησε στη φιλοσοφική έρευνα. Το 2013 απέκτησε με άριστα (9,81) το μεταπτυχιακό δίπλωμα στον κλάδο της Ιστορίας της Φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στη γνωσιολογία και την οντολογία. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε διεθνή συνέδρια και σε δύο σεμινάρια Κλασικής Φιλοσοφίας που διοργάνωσε το Princeton University σε συνεργασία με το ΜΙΘΕ. Εργασίες και άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στη Φιλοσοφική Επιθεώρηση Φιλοσοφεῖν και σε επιστημονικά περιοδικά.Έχει επίσης επιμεληθεί ειδικές σειρές βιβλίων σε εκδοτικούς οίκους και έχει εργαστεί ως ασκούμενη δημοσιογράφος στην εφημερίδα Ταχυδρόμος, πραγματοποιώντας τοπικό και ελεύθερο ρεπορτάζ. Επόμενο επαγγελματικό της βήμα είναι να εξιδικευθεί στην επιστήμη της ανθρώπινης ανάπτυξης (Life Coaching), βοηθώντας τους ανθρώπους να αναπτυχθούν και να φτάσουν τους στόχους που οι ίδιοι επιθυμούν. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο e-mail:elenigiannoukou@gmail.com

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 25 Σεπτέμβριος 2016 10:48
 


Σελίδα 5 από 82
Τον μεγάλο τραγουδοποιό & ποιητή Διονύση Σαββόπουλο τίμησε ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης.
Τον μεγάλο τραγουδοποιό & ποιητή Διονύση Σαββόπουλο τίμησε ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης.
Τον μεγάλο τραγουδοποιό & ποιητή Διονύση Σαββόπουλο τίμησε ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης. «Ολοκληρώθηκε στο κατάμεστο ...

ATTICANEWS.GR στο Facebook

Powered by Jasper Roberts - Blog
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση