ATTICANEWS.GR

Member Area
Κόσμος
Brexit: Οι ευρωβουλευτές καθορίζουν τους όρους για την έγκριση της συμφωνίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου
News - Κόσμος
Τετάρτη, 29 Μάρτιος 2017 19:01
Brexit: Οι ευρωβουλευτές καθορίζουν τους όρους για την έγκριση της συμφωνίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου20170329PHT69086 original
Η Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ μετά την ενεργοποίηση του Άρθρου 50 από το Ηνωμένο Βασίλειο
 

Η Διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε πρόταση ψηφίσματος που συνέταξαν οι ηγέτες των τεσσάρων πολιτικών ομάδων και η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, στην οποία καθορίζονται οι όροι τους για την τελική έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οποιασδήποτε συμφωνίας αποχώρησης με το Ηνωμένο Βασίλειο. Το σχέδιο ψηφίσματος θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια την επόμενη Τετάρτη.


Η πρόταση αποδίδει μεγάλη σημασία στη δίκαιη μεταχείριση των πολιτών της ΕΕ-27 και τονίζει την ανάγκη της αμοιβαιότητας και της μη διάκρισης μεταξύ των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν στην Ένωση και των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.


Συνεχιζόμενες υποχρεώσεις


Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να συνεχίσει να απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα και να σέβεται όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη της ΕΕ μέχρι την αποχώρηση του, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων του βάσει του υφιστάμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ένωσης, ακόμη και αν αυτές επεκτείνονται χρονικά πέραν της ημερομηνίας αποχώρησης του. Αυτό σημαίνει επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να συνεχίσει να αποδέχεται τις τέσσερις ελευθερίες, την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τις γενικές δημοσιονομικές εισφορές και την τήρηση της κοινής εμπορικής πολιτικής της ΕΕ μέχρι την αποχώρηση του. Οι ευρωβουλευτές επιμένουν στη σημασία της αντιμετώπισης του ζητήματος των συνόρων μεταξύ της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.


«Μια ομαλή έξοδος αποτελεί απόλυτη απαίτηση και προϋπόθεση για οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και ΗΒ. Αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Το προνόμιο της ιδιότητας του μέλους της ΕΕ ενέχει ευθύνες και αυτές οι ευθύνες συνεπάγονται τη διασφάλιση των τεσσάρων ελευθεριών. Οι τέσσερις ελευθερίες είναι η συγκολλητική ουσία που την κρατά ενωμένη και είναι αδιαίρετες»  δήλωσε ο Antonio Tajani, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Καλόπιστη συνεργασία


Οι Ομάδες και η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σημειώνουν ότι θα ήταν αντίθετο προς το δίκαιο της ΕΕ να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου για πιθανές εμπορικές συμφωνίες με τρίτα κράτη πριν από την έξοδό του από την ΕΕ και ότι αναμένουν την καλόπιστη συνεργασία από πλευράς ΗΒ στις διαπραγματεύσεις οι οποίες αφορούν τη νομοθεσία της Ένωσης σε άλλους τομείς πολιτικής μέχρι την αποχώρησή του. Προειδοποιούν ότι  διμερείς συμφωνίες μεταξύ του ΗΒ και ενός ή περισσότερων κρατών που εξακολουθούν να είναι μέλη της ΕΕ, όπως για παράδειγμα σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα θεωρηθεί  παράβαση των Συνθηκών της ΕΕ.


«Για εμάς, η άμεση προτεραιότητα είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών το συντομότερο δυνατόν. Θα πρέπει να είναι αυτό το πρώτο ζήτημα το οποίο θα αντιμετωπισθεί στις διαπραγματεύσεις. Οι πολίτες δεν θα πρέπει να αποτελέσουν διαπραγματευτικό χαρτί»,  τόνισε ο συντονιστής στις διαπραγματεύσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο, Guy Verhofstadt.


Όχι καλύτερο καθεστώς εκτός της ΕΕ απ' ότι εντός


Οι ευρωβουλευτές είναι κάθετοι ότι τα προνόμια ενός κράτους μέλους της ΕΕ δεν μπορεί να είναι τα ίδια με αυτά ενός κράτους που αποχωρεί από την ΄Ενωση. Η μελλοντική σχέση μεταξύ ΕΕ και ΗΒ θα μπορούσε να είναι μια συμφωνία  σύνδεσης αναφέρει  η πρόταση των Manfred Weber από το ΕΛΚ, Gianni Pittella από τους Σοσιαλιστές, Guy Verhofstadt από τους Φιλελεύθερους και Philippe Lamberts και Ska Keller από τους Πράσινους και από την Πρόεδρο της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, Danuta Hubner. Μια τέτοια συμφωνία θα απαιτούσε τη συνεχιζόμενη συμμόρφωση του ΗΒ στα ευρωπαϊκά πρότυπα, στους τομείς του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, του θεμιτού ανταγωνισμού, του εμπορίου και της κοινωνικής πολιτικής.

 

Μεταβατικές διευθετήσεις

 

Οι ευρωβουλευτές συμφωνούν ότι μπορούν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για ενδεχόμενες μεταβατικές διευθετήσεις βασισμένες σε σχέδια για την μελλοντική σχέση μεταξύ ΕΕ και ΗΒ, αλλά μόνον εφόσον και όταν θα έχει επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδος προς μία συμφωνία αποχώρησης. Μία συμφωνία για την μελλοντική σχέση μπορεί να ολοκληρωθεί αφού το ΗΒ έχει ήδη αποχωρήσει από την ΕΕ, ενώ οι μεταβατικές ρυθμίσεις δεν μπορεί να έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των τριών ετών.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 29 Μάρτιος 2017 19:15
 
Ενεργοποίηση του άρθρου 50 για την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ
News - Κόσμος
Τετάρτη, 29 Μάρτιος 2017 12:06

Ενεργοποίηση του άρθρου 50 για την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ

image001eu 

 

Η βρετανική κυβέρνηση ενεργοποιεί σήμερα το άρθρο 50 της Συνθήκη της ΕΕ, το οποίο αποτελεί την επίσημη κοινοποίηση της πρόθεσης ενός κ-μ να αποχωρήσει από την Ένωση. Από σήμερα ΕΕ και Βρετανία θα έχουν δύο χρόνια για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία αποχώρησης. Επίσης, οι δύο πλευρές θα πρέπει να προσδιορίζουν τις μελλοντικές εμπορικές τους σχέσεις.

Το άρθρο 50

Το άρθρο 50 ορίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποχωρήσει από αυτή. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ένωση, σύμφωνα με τους εσωτερικούς συνταγματικούς του κανόνες. Μόλις ενεργοποιηθεί το άρθρο 50, οι δύο πλευρές έχουν δύο χρόνια διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, η περίοδος αυτή μπορεί να επεκταθεί με ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στόχος είναι η επίτευξη συμφωνίας, παρόλα αυτά υπάρχει η πιθανότητα αυτό να μην επιτευχθεί.

Δύο συμφωνίες

Η ΕΕ και η Βρετανία, έχουν δύο χρόνια για να διαπραγματευτούν τη συμφωνία αποχώρησης, που θα ορίζει τις ρυθμίσεις για την αποχώρηση της χώρας από την Ένωσης και λαμβάνοντας ταυτόχρονα το πλαίσιο των μελλοντικών  τους σχέσεων. Οι συμφωνίες που θα καθορίζουν το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων των δύο πλευρών θα είναι μέρος ξεχωριστής συμφωνίας, την οποίας οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να διαρκέσουν περισσότερο.

Αν οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν επιτυχώς, η συμφωνία αποχώρησης θα πρέπει να επικυρωθεί από τη Βρετανία, να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και από 20 από τα 27 κράτη μέλη που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο.

Η συμφωνία για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων των δύο πλευρών θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης.

Τι καλύπτει η συμφωνία αποχώρησης;

Η συμφωνία αποχώρησης καλύπτει ζητήματα όπως:

 • Τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών στη Βρετανία
 • Τα δικαιώματα των Βρετανών πολιτών στην ΕΕ
 • Οι οικονομικές υποχρεώσεις που ανέλαβε η Βρετανία ως κράτος μέλος
 • Συνοριακά ζητήματα (ειδικά μεταξύ Βρετανίας και Ιρλανδίας)
 • Η έδρα των ευρωπαϊκών ορΤι καλύπτει η συμφωνία για το γανισμών
 • Οι διεθνείς δεσμεύσεις που έλαβε η Βρετανία ως κράτος μέλος της Ένωσης (για παράδειγμα η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα)

Τι καλύπτει η συμφωνία για το μελλοντικό πλαίσιο συνεργασίας;

Η συμφωνία για το μελλοντικό πλαίσιο συνεργασίας θα καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη συνεργασία των δύο πλευρών σε διάφορα θέματα, όπως η άμυνα, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η έρευνα και η εκπαίδευση.

Βασικό κομμάτι της συμφωνίας θα αφορά τις μελλοντικές εμπορικές σχέσεις.

Οι διαπραγματεύσεις

Μόλις η Βρετανία επικαλεστεί το άρθρο 50, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κ-μ, θα ορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές που θα λειτουργήσουν ως βάση της διαπραγμάτευσης. Επικεφαλής των διαπραγματεύσεων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο πρώην επίτροπος Μισέλ Μπαρνιέ. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Κατά την παρουσίασή του στο ΕΚ, οκ. Μπαρνιέ, αρίθμησε σειρά αρχών που θα τηρηθούν κατά τις διαπραγματεύσεις: οι τέσσερις ελευθερίες πρέπει να μείνουν αδιαίρετες, οποιαδήποτε μεταβατική συμφωνία πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη, η ένταξη στην ΕΕ πρέπει να βασίζεται σε ίσους όρους ανταγωνισμού και στο σεβασμό των κανόνων του ανταγωνισμού, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που έχουν συμφωνηθεί με τρίτες χώρες και τέλος η στενή συνεργασία στο τομέα της άμυνας και της ασφάλειας είναι επιθυμητή.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία;

Αν δεν υπάρξει συμφωνία ούτε και επέκταση των διαπραγματεύσεων, τότε η Βρετανία εγκαταλείπει αυτόματα την ΕΕ μετά την περίοδο των δύο ετών. Επίσης, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τις μελλοντικές σχέσεις των δύο πλευρών, οι συναλλαγές της Βρετανίας με την ΕΕ θα γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ.

Ο ρόλος του ΕΚ

Η συμφωνία αποχώρησης δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ χωρίς τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις επόμενες εβδομάδες οι ευρωβουλευτές αναμένεται να υιοθετήσουν ψήφισμα με τις κόκκινες γραμμές του Κοινοβουλίου.

Επικεφαλής των διαπραγματεύσεων από την πλευρά του ΕΚ έχει διοριστεί ο Γκι Φερχόφσταντ.

Οι ευρωβουλευτές μπορούν να επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις με την υιοθέτηση ψηφισμάτων που θα καθορίζουν τη θέση του Κοινοβουλίου.

 

http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/20170324STO68408/%CE%B7-%CE%B2%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CE%AF-%CF%84%CE%BF-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-50-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%B5

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 29 Μάρτιος 2017 12:09
 
Ιταλός Υπουργός υπέρ της στήριξης της Ελλάδας στην προσπάθεια να ξεπεραστεί η λιτότητα
News - Κόσμος
Δευτέρα, 27 Μάρτιος 2017 09:27

Ιταλός Υπουργός υπέρ της στήριξης της Ελλάδας στην προσπάθεια να ξεπεραστεί η λιτότητα

 
44b3e-andrea-orlando

Ο Ιταλός κεντροαριστερός Υπουργός Δικαιοσύνης Αντρέα Ορλάντο τάχθηκε ανοικτά υπέρ μιας πιο ουσιαστικής στήριξης της Ελλάδας στην ευρύτερη προσπάθεια να ξεπερασθεί η λιτότητα.

Μιλώντας στο ιταλικό ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο La 7, o Ορλάντο (ο οποίος σε ένα μήνα θα διεκδικήσει και την αρχηγία του Δημοκρατικού Κόμματος) ζήτησε "να δει η Ιταλία μια δύναμη σαν τον ΣΥΡΙΖΑ με στήριξη, συμπάθεια και προσοχή" και "να δημιουργηθεί ένα σύστημα συμμαχιών" ώστε να ξεπερασθούν τα εμπόδια που λειτουργούν ως τροχοπέδη για την Ευρώπη.

Πιο αναλυτικά, ο Ιταλός Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε: "Η Ευρώπη δεν λειτούργησε λόγω πολιτικών ευθυνών τις οποίες πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε. Ξεκινώντας και από το πεδίο μας, διότι θεωρώ ότι και πολλοί υπερβολικοί δισταγμοί των σοσιαλιστών επέδρασαν αρνητικά στη διαδικασία ολοκλήρωσης. Θεωρώ ότι τώρα πρέπει να ρωτηθούμε: θέλουμε να αφήσουμε και πάλι να βυθιστεί η Ελλάδα ή πρέπει να δούμε μια δύναμη σαν τον ΣΥΡΙΖΑ με συμπάθεια, στήριξη και προσοχή; Θέλουμε να δώσουμε πραγματικά μια μάχη για να ξεπεράσουμε τη λιτότητα ή αφήνουμε τον καθένα στη μοίρα του;"

Σε ερώτηση τί ακριβώς πιστεύει ότι θα έπρεπε να κάνει η ιταλική κυβέρνηση, ο Αντρέα Ορλάντο απάντησε: "Θέσαμε το θέμα της ανάγκης να ξεπερασθεί η λιτότητα και η αυστηρή δημοσιονομική πολιτική. Αλλά το κάναμε -και ήταν λάθος- μόνον σε θεσμικό επίπεδο. Πιστεύω πως πρέπει να αλλάξουμε τα περιθώρια που ισχύουν για την ευελιξία. Δεν μπορεί να μπουν και πάλι ασφυκτικοί περιορισμοί".

"Πρέπει να αμφισβητήσουμε την όλη προσέγγιση που επέβαλλε έως τώρα η Γερμανία και να οικοδομήσουμε ένα πιο ισχυρό σύστημα συμμαχιών απ` ότι κάναμε μέχρι τώρα. Διαφορετικά θα φανεί ότι εμείς θέλουμε μόνον να παρακάμψουμε ένα εμπόδιο. Στην πραγματικότητα το πρόβλημα είναι το σύνολο των εμποδίων τα οποία δεν επιτρέπουν, σήμερα, στην Ευρώπη, να ξαναρχίσει μια θετική πορεία. Πρέπει να ξαναρχίσουμε να κάνουμε πολιτική, δημιουργώντας ένα σύστημα συμμαχιών και σχέσεων με άλλες χώρες. Με χώρες που αρχίζουν να έχουν τα ίδια προβλήματα τα οποία, πιο έντονα, πρώτη, γνώρισε η Ελλάδα", πρόσθεσε ο Ιταλός Υπουργός.

http://www.typos.com.cy/cat/1/article/26942

 
ActionAid: Εσύ θα το μοιραστείς; Μια πράξη γενναιοδωρίας κάνει την αρχή. Νέο βίντεο για τη γενναιοδωρία δημοσιεύει σήμερα η ActionAid με τίτλο «#SHAREIT» και προτρέπει όλους να το μοιραστούν. Η μικρή Afua (αλλαγμένο όνομα) πήρε τη σακούλα με τα γλυκά και
News - Κόσμος
Παρασκευή, 24 Μάρτιος 2017 07:55

ActionAid: Εσύ θα το μοιραστείς;

Μια πράξη γενναιοδωρίας κάνει την αρχή. Νέο βίντεο για τη γενναιοδωρία δημοσιεύει σήμερα η ActionAid με τίτλο «#SHAREIT» και προτρέπει όλους να το μοιραστούν. Η μικρή Afua (αλλαγμένο όνομα) πήρε τη σακούλα με τα γλυκά και έκανε αυθόρμητα αυτό που έχουν δει πολλές φορές όσοι έχουν επισκεφτεί τις περιοχές δράσης της ActionAid στην Αφρική. Άνοιξε τη σακούλα και τα μοίρασε στα αδέρφια και τους φίλους της.

resized ShareIt 2 

Νέο βίντεο για τη γενναιοδωρία δημοσιεύει σήμερα η ActionAid με τίτλο «#SHAREIT» και προτρέπει όλους να το μοιραστούν. Στο βίντεο αναδεικνύεται η γενναιοδωρία που δεν περιμένεις, η γενναιοδωρία που δεν σχετίζεται καθόλου με το εισόδημα του εκφραστή της, η γενναιοδωρία χωρίς δεύτερη σκέψη, η γενναιοδωρία των παιδιών, η γενναιοδωρία που συγκινεί και εμπνέει. Δείτε το εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=1JqiuOhxydg

 

Στο συγκεκριμένο βίντεο η ActionAid Ελλάς, κινηματογράφησε, μετά την άδεια των γονιών της που παρακολουθούσαν διακριτικά, την αντίδραση ενός παιδιού που μένει στο χωριό Τσέτσερε στην περιοχή Γκα της Γκάνας, όταν κάποιος του πρόσφερε γλυκά. Η μικρή Afua (αλλαγμένο όνομα) πήρε τη σακούλα με τα γλυκά και έκανε αυθόρμητα αυτό που έχουν δει πολλές φορές όσοι έχουν επισκεφτεί τις περιοχές δράσης της ActionAid στην Αφρική. Άνοιξε τη σακούλα και τα μοίρασε στα αδέρφια και τους φίλους της.

 resized ShareIt 1

Το αληθινό περιστατικό του βίντεο είναι υπέροχο, αλλά, ευτυχώς, όχι μοναδικό. Χιλιάδες αντίστοιχες πράξεις αγάπης και μοιράσματος διαδραματίζονται στις πιο περιθωριοποιημένες κοινότητες του κόσμου μας, στις κοινότητες δράσης της ActionAid. Το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα της κρίσης, όπου χιλιάδες άνθρωποι μοιράζονται όσα έχουν στηρίζοντας τους λιγότερο τυχερούς συνανθρώπους μας, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται.

 

«Εμείς, στην ActionAid, είμαστε τυχεροί. Βλέπουμε καθημερινά πράξεις γενναιοδωρίας τόσο στην Ελλάδα της κρίσης από ανθρώπους που στηρίζουν τις δράσεις μας, όσο και στις φτωχότερες περιοχές της Αφρικής, της Ασίας και την Λατινικής Αμερικής όπου δρούμε, από τους ανθρώπους που στηρίζουμε», δήλωσε ο Γεράσιμος Κουβαράς.

 

Αυτά τα παιδιά μοιράζονται τα πάντα, τότε σίγουρα εμείς μπορούμε να μοιραστούμε το βίντεο και να στηρίξουμε τα παιδιά που υποφέρουν από τις επιπτώσεις της ξηρασίας στην Ανατολική Αφρική. Όσες περισσότερες φορές παίξει το βίντεο, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ποσό που θα αποδοθεί στην ActionAid μετά το τέλος της καμπάνιας από το YouTube.

 

Το σύνολο του ποσού που θα συγκεντρωθεί από το YouTube θα στηρίξει την επείγουσα δράση της ActionAid για την αντιμετώπιση της έλλειψης τροφής και νερού εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας σε Αιθιοπία, Κένυα και Σομαλία. 12 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται στα πρόθυρα του λιμού από την τεράστια καταστροφή που έφερε η έλλειψη βροχοπτώσεων. Η ActionAid έχει ήδη ξεκινήσει να διανέμει είδη πρώτης ανάγκης, τροφή και νερό σε Αιθιοπία, Κένυα και Σομαλία και επιπλέον, στην Κένυα ανακατασκευάζει πηγές και πηγάδια και στη Σομάλιλαντ δίνει έμφαση στις γυναίκες που κινδυνεύουν.

 

Δείξτε κι εσείς τη γενναιοδωρία σας και δείτε και μοιραστείτε το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=1JqiuOhxydg

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 24 Μάρτιος 2017 08:00
 
UNICEF - Σχεδόν 600 εκατομμύρια παιδιά θα ζουν σε περιοχές με εξαιρετικά περιορισμένους υδάτινους πόρους μέχρι το 2040
News - Κόσμος
Τετάρτη, 22 Μάρτιος 2017 14:37

UNICEF - Σχεδόν 600 εκατομμύρια παιδιά θα ζουν σε περιοχές με εξαιρετικά περιορισμένους υδάτινους πόρους μέχρι το 2040

170322a2

Τα φτωχότερα παιδιά θα επηρεαστούν περισσότερο, καθώς η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει μια συνεχιζόμενη κρίση.

Νέα Υόρκη, 22 Μαρτίου 2017 – Σχεδόν 600 εκατομμύρια παιδιά - ή το 1 στα 4 παιδιά σε όλο τον κόσμο - θα ζουν σε περιοχές με εξαιρετικά περιορισμένους υδάτινους πόρους έως το 2040, σύμφωνα με την έκθεση της UNICEF που κυκλοφόρησε με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

Η έκθεση, «Διψασμένοι για ένα Μέλλον: Το νερό και τα παιδιά σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα», εξετάζει τις απειλές για τη ζωή και την ευημερία των παιδιών που προκαλείται από την ελαχιστοποίηση των πηγών ασφαλούς πόσιμου νερού και το πώς η κλιματική αλλαγή θα εντείνει αυτούς τους κινδύνους κατά τα επόμενα έτη.

«Το νερό είναι στοιχειώδες. Χωρίς αυτό, τίποτα δεν μπορεί να αναπτυχθεί, όμως σε όλο τον κόσμο εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό - γεγονός που απειλεί τη ζωή τους, υπονομεύοντας την υγεία τους και θέτοντας σε κίνδυνο το μέλλον τους. Αυτή η κρίση θα επιδεινωθεί, εκτός αν αναλάβουμε συλλογική δράση τώρα», δήλωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής της UNICEF, Anthony Lake.

Σύμφωνα με την έκθεση, 36 χώρες αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρό πρόβλημα με τους υδάτινους πόρους, καθώς η ζήτηση για νερό ξεπερνά κατά πολύ τις διαθέσιμες ανανεώσιμες πηγές εφοδιασμού. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, οι αυξημένες πλημμύρες, οι ξηρασίες και το λιώσιμο των πάγων επηρεάζουν την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα του νερού, καθώς και τα συστήματα αποχέτευσης.

Η αύξηση του πληθυσμού, η αυξημένη κατανάλωση και η υψηλότερη ζήτηση νερού, που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην εκβιομηχάνιση και την αστικοποίηση, είναι μερικές από τις βασικές αιτίες για την αποστράγγιση των υδάτινων πόρων σε όλο τον κόσμο. Οι συγκρούσεις σε πολλά μέρη του κόσμου, απειλούν επίσης την πρόσβαση των παιδιών σε ασφαλές νερό.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες αναγκάζουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν μη ασφαλές νερό, το οποίο τα εκθέτει σε δυνητικά θανατηφόρες ασθένειες όπως η χολέρα και η διάρροια. Πολλά παιδιά σε περιοχές που πλήττονται από την ξηρασία, περνούν δεκάδες ώρες κάθε μέρα συλλέγοντας νερό, χάνοντας την ευκαιρία να πάνε στο σχολείο. Τα κορίτσια είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε επιθέσεις κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων.

Τα φτωχότερα και πιο ευάλωτα παιδιά θα επηρεαστούν κυρίως από τον περιορισμό των υδάτινων πόρων, αναφέρει η έκθεση, καθώς εκατομμύρια από αυτά ζουν ήδη σε περιοχές με χαμηλή πρόσβαση σε ασφαλές νερό και αποχέτευση.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι:

 • Έως και 663 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκείς πηγές νερού και 946 εκατομμύρια άνθρωποι αφοδεύουν στην ύπαιθρο.
 • Πάνω από 800 παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών πεθαίνουν κάθε μέρα από διάρροια που οφείλεται σε ανεπαρκείς πηγές πόσιμου νερού, αποχέτευσης και υγιεινής.
 • Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γυναίκες και τα κορίτσια δαπανούν 200 εκατομμύρια ώρες συλλέγοντας νερό κάθε μέρα.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις πηγές νερού δεν είναι κάτι αναπόφευκτο, λέει η UNICEF. Η έκθεση καταλήγει σε μια σειρά από προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην αναχαίτιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις ζωές των παιδιών. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν:

 • Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν σε σχεδιασμό για αλλαγές στη διαθεσιμότητα και τη ζήτηση νερού στα επόμενα χρόνια. Πάνω απ' όλα, αυτό σημαίνει προτεραιότητα στην πρόσβαση των πιο ευάλωτων παιδιών σε ασφαλές νερό, για τη μεγιστοποίηση των κοινωνικών και υγειονομικών αποτελεσμάτων.
 • Οι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να ενσωματωθούν σε όλες τις πολιτικές που σχετίζονται με τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης και οι επενδύσεις θα πρέπει να έχουν ως στόχο τους πληθυσμούς υψηλού κινδύνου.
 • Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν με τις κοινότητες για την πρόληψη της μόλυνσης και εξάντλησης των ασφαλών πηγών νερού.
 • Οι ίδιες οι κοινότητες θα πρέπει να διερευνήσουν τρόπους ώστε να έχουν διαφορετικές πηγές νερού και να αυξήσουν την ικανότητά τους να αποθηκεύουν νερό με ασφάλεια.

«Σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε για να προσεγγίσουμε αυτούς που είναι πιο ευάλωτοι. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους που μπορούμε να το κάνουμε, είναι η διασφάλιση της πρόσβασής τους σε ασφαλές νερό», είπε ο Lake.

 
Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2017

 

Δείτε περισσότερα για την έκθεση
«Διψασμένοι για ένα Μέλλον: Το νερό και τα παιδιά σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα»

 
ΗΠΑ, Απεβίωσε ο Ντέιβιντ Ροκφέλερ, ο τελευταίος των 'μεγάλων' της δυναστείας των Ροκφέλερ.
News - Κόσμος
Τρίτη, 21 Μάρτιος 2017 09:24

ΗΠΑ,

Απεβίωσε ο Ντέιβιντ Ροκφέλερ, ο τελευταίος των 'μεγάλων' της δυναστείας των Ροκφέλερ.
e226b-0rockefeller

Ο Ντέιβιντ Ροκφέλερ, δυναμικός τραπεζίτης, φιλάνθρωπος και τελευταίος εγγονός του Τζον Ροκφέλερ, του ιδρυτή μιας από τις πλέον ισχυρές δυναστείες των ΗΠΑ, απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 101 ετών.

Σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου του εκπροσώπου του Φρέιζερ Σέιτελ, ο Ροκφέλερ απεβίωσε σήμερα το πρωί "ήρεμος ενώ κοιμόταν", αφού υπέστη καρδιακή ανακοπή, στην κατοικία του στο Ποκαντίκο Χιλς, στη βόρεια Νέα Υόρκη.

Αυτή η κατοικία, που γειτνιάζει με την πρώην κατοικία του αδελφού του Νέλσον, ο οποίος διετέλεσε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ υπό τον Τζέραλντ Φορντ, ήταν μία από τις τέσσερις κατοικίες του δισεκατομμυριούχου. Η περιουσία του εκτιμάται στα 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια στον κατάλογο που δημοσίευσε σήμερα το περιοδικό Forbes.

Γεννηθείς την 12η Ιουνίου 1915 ο Ντέιβιντ Ροκφέλερ διηύθυνε για 35 χρόνια, έως το 1980, την Chase Manhattan Bank, που εξελίχθηκε στην JP Morgan Chase.

Λάτρης των ταξιδιών, συναντήθηκε με περισσότερους από 200 ηγέτες κρατών σε σχεδόν 100 χώρες, σύμφωνα με την επίσημη βιογραφία του, προβάλλοντας την τράπεζά του με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο στο εξωτερικό. Η Chase υπήρξε η πρώτη τράπεζα που άνοιξε γραφεία στη Ρωσία κατόπιν στην ηπειρωτική Κίνα.

Ο Ντέιβιντ Ροκφέλερ υπήρξε επίσης μία από τις πλέον αναγνωρισμένες παγκοσμίως προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου των ΗΠΑ. Ηταν υπέρμαχος της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, ωθώντας την τράπεζά του να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προκειμένου να βοηθήσει την πόλη της Νέας Υόρκης να εξέλθει από την χρηματοπιστωτική κρίση της δεκαετίας του 1970.

Δύο Αμερικανοί πρόεδροι, ο Δημοκρατικός Τζίμι Κάρτερ και ο Ρεπουμπλικάνος Ρίτσαρντ Νίξον, του πρότειναν την θέση του υπουργού Οικονομικών, όπως υπενθυμίζουν σήμερα οι New York Times. Εκείνος απέρριψε τις προτάσεις τους.

Ακολουθώντας τα βήματα του παππού του Τζον, ιδρυτή του πετρελαϊκού ομίλου Standard Oil, κατόπιν του πατέρα του, που επίσης τον έλεγαν Τζον, ο Ντέιβιντ Ροκφέλερ υπήρξε επίσης ένας μεγάλος φιλάνθρωπος.

Απόφοιτος του Χάρβαρντ, δώρισε περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια στο πανεπιστήμιο το 1994. Το 2005 και με αφορμή τα 90ά γενέθλιά του, υποσχέθηκε να δωρίσει 5 εκατομμύρια δολάρια ανά έτος στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης.

Δεσμεύτηκε να προσφέρει μεγαλύτερα χρηματικά ποσά ακόμα και μετά τον θάνατό του, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, το πανεπιστήμιο Ροκφέλερ που φέρει το όνομά του και στο Χάρβαρντ. Σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια σε καθένα εξ αυτών, σύμφωνα με το περιοδικό Inside Philanthropy.

"Παρέμεινε ενεργός έως την τελευταία στιγμή" υπογράμμισε ο Σέιτελ που συνεργαζόταν με τον εκλιπόντα από το 1970.

"Ζούσε κάθε ημέρα στο μέγιστο" συμπλήρωσε.
Με τη σύζυγό του Μάργκαρετ, που απεβίωσε το 1996, ο Ντέιβιντ Ροκφέλερ απέκτησαν 6 παιδιά, 10 εγγόνια και δισέγγονα. Ωστόσο κανένας από τους απογόνους του "δεν κατάφερε να φθάσει ούτε ενδεχομένως να επιθυμούσε να αποκτήσει το κύρος του", υπογραμμίζουν οι New York Times.

http://www.typos.com.cy/cat/1/article/26839

 
Σχέσεις Γερμανίας - Τουρκίας, Η σκληρή απάντηση Βερολίνου στην Άγκυρα: Δείχνουμε ανοχή αλλά δεν είμαστε ηλίθιοι.
News - Κόσμος
Δευτέρα, 20 Μάρτιος 2017 11:19

Σχέσεις Γερμανίας - Τουρκίας,

Η σκληρή απάντηση Βερολίνου στην Άγκυρα: Δείχνουμε ανοχή αλλά δεν είμαστε ηλίθιοι.
790a9-0german-chancellor-foreign

Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας ανακοίνωσε ότι δήλωσε χθες βράδυ στον Τούρκο ομόλογό του πως ο πρόεδρος της Τουρκίας «ξεπέρασε τα όρια» όταν κατηγόρησε προσωπικά την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ για "ναζιστικές πρακτικές".

«Δείχνουμε ανοχή αλλά δεν είμαστε ηλίθιοι» είπε ο Ζίγκμαρ Γκάμπριελ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Passauer Neue Presse. «Για αυτόν τον λόγο διεμήνυσα ξεκάθαρα στον Τούρκο ομόλογό μου (τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου) ότι εδώ ξεπέρασαν ένα όριο» μετά τις "σοκαριστικές" δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος επιτέθηκε νωρίτερα χθες στην καγκελάριο Μέρκελ, κατηγορώντας την για «ναζιστικές πρακτικές» επειδή στη Γερμανία απαγορεύτηκαν προεκλογικές συγκεντρώσεις υπέρ του "ναι" στο δημοψήφισμα της 16ης Απριλίου για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Τουρκία.

«Όταν τους αποκαλούν ναζί, δεν τους αρέσει. Διαδηλώνουν την αλληλεγγύη τους. Ιδιαίτερα η Μέρκελ», είπε ο Ερντογάν. «Όμως καταφεύγεις αυτή τη στιγμή σε ναζιστικές πρακτικές», πρόσθεσε, απευθυνόμενος στην καγκελάριο.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Γκάμπριελ θα δημοσιευτεί σήμερα.

Η Γιούλια Κλέκνερ, στενή συνεργάτιδα της καγκελαρίου και αντιπρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος (CDU) ζήτησε να δοθεί "αποφασιστική" απάντηση στην Άγκυρα:

"Ο κ. Ερντογάν έχει ακόμη τα λογικά του;" διερωτήθηκε ζητώντας να ακυρωθεί η οικονομική βοήθεια, "ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ" που χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία.

Από την πλευρά του ο Μάρτιν Σουλτς, που χθες εξελέγη πρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Ερντογάν «ανάξιες για αρχηγό κράτους». «Η Τουρκία εξελίσσεται σε απολυταρχικό κράτος», εκτίμησε ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δηλώσεις του στη δημόσια τηλεόραση ARD.

http://www.typos.com.cy/cat/1/article/26828

 
Η UNICEF και ο Περιφερειακός Πρεσβευτής της Zade Dirani παρουσίασαν το «Καρδιοχτύπι», ένα τραγούδι για τη Συρία. Ένα μήνυμα από τα παιδιά που πλήττονται από την εξάχρονη σύγκρουση.
News - Κόσμος
Πέμπτη, 16 Μάρτιος 2017 17:37

Η UNICEF και ο Περιφερειακός Πρεσβευτής της Zade Dirani παρουσίασαν το «Καρδιοχτύπι», ένα τραγούδι για τη Συρία.

 Ένα μήνυμα από τα παιδιά που πλήττονται από την εξάχρονη σύγκρουση.

Image2

Η UNICEF και ο παγκοσμίου φήμης Ιορδανός πιανίστας και συνθέτης, Zade Dirani, Περιφερειακός Πρεσβευτής της UNICEF για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, παρουσίασαν το "Heartbeat" (Καρδιοχτύπι) ένα τραγούδι για τη Συρία που μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας από τα παιδιά της Συρίας στον κόσμο. Τα παιδιά στο τραγούδι, που δημιουργήθηκε για να σηματοδοτήσει τη συμπλήρωση έξι ετών πολέμου στη Συρία, στέλνουν ένα απλό αίτημα στον κόσμο, να πάρουν πίσω την παιδική τους ηλικία.

Το τραγούδι, που συνέθεσε και δώρισε στη UNICEF ο Dirani, ερμηνεύεται από τη 10χρονη Ansam, ένα εσωτερικά εκτοπισμένο κορίτσι στη Συρία που γεννήθηκε τυφλό. Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού γυρίστηκε σε μια περιοχή κατεστραμμένη από τις συγκρούσεις στη Συρία και συμμετέχουν και άλλα εκτοπισμένα παιδιά ζωγραφίζοντας τα συντρίμμια γύρω τους με φωτεινά χρώματα.

Image3

Τα 22 κορίτσια και 18 αγόρια ζουν σε καταφύγιο για εκτοπισμένες οικογένειες στη Συρία που υποστηρίζεται από τη UNICEF. Στο καταφύγιο, η UNICEF και οι συνεργάτες της παρέχουν στα παιδιά ψυχοκοινωνική υποστήριξη, μεταξύ άλλων μέσω θεάτρου, τέχνης, μουσικής και ζωγραφικής.

«Η μουσική έχει την καταπληκτική δύναμη να φέρνει τους ανθρώπους κοντά και να κρατάει την ελπίδα ζωντανή», δήλωσε ο Dirani. «Πρέπει να ακούσουμε την έκκληση των παιδιών για λογαριασμό εκατομμυρίων περισσότερων σαν κι’ αυτά που έχουν χάσει τόσο πολλά. Το μόνο που ζητάνε είναι να πάρουν πίσω την παιδική τους ηλικία, και να τελειώσει ένας πόλεμος που δεν είναι δικός τους, ώστε να μπορούν να ζήσουν με ειρήνη.»

Η κεντρική τραγουδίστρια, Ansam, είναι ένα από τα 3 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένα παιδιά στη Συρία που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των μαχών. Σε ολόκληρη τη Συρία, η UNICEF εργάζεται με τα παιδιά για να τους παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη, να αποκαταστήσει μια αίσθηση ομαλότητας και να τα επανασυνδέσει με την παιδική τους ηλικία.

«Πριν από λίγες ημέρες, είχα το προνόμιο να συναντηθώ με την Ansam που είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό κορίτσι. Η φωνή της μπορεί να μην είναι σε θέση να χτίσει ξανά τα ερείπια, αλλά ελπίζουμε ότι με την Ansam, το τραγούδι αυτό θα ενώσει τους ανθρώπους στη Συρία και σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Geert Cappeleare, Περιφερειακός Διευθυντής της UNICEF. «Το τραγούδι μας εμπνέει να μην εγκαταλείψουμε ποτέ την ελπίδα και να πιστέψουμε ότι υπάρχει ένα πιο φωτεινό μέλλον για τη Συρία - όπου κάθε κορίτσι και αγόρι μπορεί απλά να είναι και πάλι παιδί».

Το «Καρδιοχτύπι», ένα τραγούδι για τη Συρία, μπορείτε να το δείτε εδώ: https://youtu.be/ZRHbOTeYedM

 
Επείγουσα Έκκληση της ActionAid:Η ξηρασία σκοτώνει στην Ανατολική Αφρική
News - Κόσμος
Τρίτη, 14 Μάρτιος 2017 13:48

Επείγουσα Έκκληση της ActionAid:Η ξηρασία σκοτώνει στην Ανατολική Αφρική

 resized Nimo - Somaliland

Η Νίμο από τη Σομάλιλαντ με το μωρό της και 4χρονο αγόρι της. 

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο κόσμος βρίσκεται μπροστά στη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση από το 1945. Η συνεχιζόμενη ξηρασία στην Ανατολική Αφρική καταστρέφει τη μια σοδιά μετά την άλλη και έχει φέρει 20 εκατομμύρια ανθρώπους στα όρια της πείνας. Οι κάτοικοι της Σομαλίας, της Κένυας, της Αιθιοπίας και του Νοτίου Σουδάν κινδυνεύουν. Η ActionAid έχει ήδη ξεκινήσει δράση στη Σομαλία, την Κένυα και την Αιθιοπία με διανομή ειδών πρώτης ανάγκης και με προγράμματα προστασίας. Στηρίξτε κι εσείς την επείγουσα έκκληση της ActionAid για την Ανατολική Αφρική, κάνοντας μια δωρεά εδώ: www.actionaid.gr/stirixe-ti-drasi-mas!/?e=2

 resized Chepochemuna - Kenya

Η Chepochemuna από την Κένυα ταΐζει την κόρη της άγρια φρούτα.

«Φοβάμαι για το αύριο… Αν δεν έρθει βοήθεια σύντομα, μπορεί να πεθάνουμε από την πείνα» λέει η 35χρονη Chepochemuna Raphael, που ζει με τα 8 παιδιά της στο χωριό Simatwa, στο Δυτικό Ποκότ, μια από τις πιο φτωχές περιοχές της Κένυας. Οι γυναίκες του χωριού ψάχνουν άγρια φρούτα και λαχανικά για να ταΐσουν τα παιδιά τους, ενώ η Chepochemuna μαζεύει καυσόξυλα και πλένει ρούχα για λίγα χρήματα, ώστε να εξασφαλίσει τα δίδακτρα για τα παιδιά της που πηγαίνουν στο σχολείο, καθώς εκεί τουλάχιστον τρώνε ένα γεύμα την ημέρα.

 

Η 35χρονη Nimo από το Gabiley της περιοχής Σομάλιλαντ αναγκάστηκε να αφήσει το δίχρονο παιδί της σε μακρινούς συγγενείς και να ξεκινήσει με τον 4χρονο γιο της και το 6μηνο μωρό της για να βρει νερό. Μετά από 8 ημέρες, δεν είχε βρει παρά μόνο κουφάρια ζώων.«Θηλάζω το μωρό μου, αλλά δεν έχω αρκετό γάλα γιατί δεν τρώω αρκετά», λέει.

 resized ActionAid Somaliland 1

Γυναίκες και άνδρες στη Σομάλιλαντ με είδη πρώτης ανάγκης σε διανομή από την ActionAid Σομάλιλαντ. Copyright: ActionAid.

Υπολογίζεται ότι περίπου 15 εκατομμύρια άνθρωποι δεν θα έχουν ασφαλές καθαρό νερό να πιούν στην Αιθιοπία, την Κένυα και τη Σομαλία το 2017. Επιπλέον, περίπου 600.000 παιδιά μεταξύ 6 μηνών και 59 μηνών θα χρειαστούν θεραπεία για οξύ υποσιτισμόμέσα στο έτος και αριθμός τους προβλέπεται να αυξηθεί.

 

Στη Σομαλία, 6,2 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται επειγόντος βοήθεια. Στη Σομάλιλαντ, όπου έχουν πεθάνει το 80% των ζώων, η ActionAid έχει αναφορές ότι γυναίκες και κορίτσια κινδυνεύουν καθώς μητέρες τρώνε μόνο ένα γεύμα την ημέρα και παιδιά ψάχνουν μόνα τους για τροφή.

 

Στην Κένυα, 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια εξαιτίας της ξηρασίας. Η ActionAid έχει καταγράψει ότι οι άνθρωποι αναγκάζονται να τρώνε μόνο ένα φτωχό γεύμα την ημέρα, τα κορίτσια και οι γυναίκες περπατούν μέχρι και 70% πιο μακριά για να βρουν νερό, ενώ παιδιά αναγκάζονται να δουλέψουν για να βρουν τροφή.

 

Στην Αιθιοπία, περίπου 5,6 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται επειγόντος επισιτιστική βοήθεια και 3 εκατομμύρια μητέρες και παιδιά κάτω των 5 ετών ήταν εξαιρετικά υποσιτισμένοι. 

 

Η ActionAid έχει ήδη ξεκινήσει να διανέμει είδη πρώτης ανάγκης, τροφή και νερό σε Αιθιοπία, Κένυα και Σομαλία και επιπλέον, στην Κένυα ανακατασκευάζει πηγές και πηγάδια, στη Σομάλιλαντ, στηρίζει ιδιαίτερα τις γυναίκες που κινδυνεύουν.

 

Στηρίξτε κι εσείς την επείγουσα έκκληση της ActionAid, κάνοντας μια δωρεά. 50 ευρώ μπορούν να βοηθήσουν μια οικογένεια να έχει αρκετή τροφή για ένα μήνα: www.actionaid.gr/stirixe-ti-drasi-mas!/?e=2

 
Μέτρα για αντιμετώπιση της κρίσης, Ισλανδία: Η χώρα αίρει τους τελωνειακούς ελέγχους που είχαν επιβληθεί πριν από οκτώ χρόνια εξαιτίας της κρίσης.
News - Κόσμος
Δευτέρα, 13 Μάρτιος 2017 09:04

Μέτρα για αντιμετώπιση της κρίσης,

Ισλανδία: Η χώρα αίρει τους τελωνειακούς ελέγχους που είχαν επιβληθεί πριν από οκτώ χρόνια εξαιτίας της κρίσης.
cbf0a-0iceland

Το υπουργείο Οικονομικών της Ισλανδίας ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα αίρονται οι εναπομείναντες περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων που βρίσκονται σε ισχύ από την οικονομική κρίση του 2008.

"Οι έλεγχοι κεφαλαίων που επιβλήθηκαν σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία ήρθησαν", αναφέρει η κυβέρνηση σε ανακοίνωση που εξέδωσε έπειτα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου σε περιορισμένη σύνθεση.

Η άρση των κεφαλαιακών ελέγχων θα ισχύσει από τις 14 Μαρτίου.

"Πρόκειται για μια πολύ ευχάριστη καμπή στην οικονομική αναδιάρθρωση μετά την κρίση του 2008 και 2009. Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι αποτέλεσαν ένα απαραίτητο εργαλείο για την ανόρθωση της οικονομίας", δήλωσε εκφράζοντας την ικανοποίησή του ο πρωθυπουργός Μπγιάρνι Μπενέντικτσον.

http://www.typos.com.cy/cat/2/article/26707

 
Περισσότερα Άρθρα...


Σελίδα 9 από 181

ATTICANEWS.GR στο Facebook

Powered by Jasper Roberts - Blog
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Οι πειρατές της Καραϊβικής σε νοσοκομείο, Ο Τζόνι Ντεμπ ως Τζακ Σπάροου εμψυχώνει άρρωστα παιδιά!
Οι πειρατές της Καραϊβικής σε νοσοκομείο, Ο Τζόνι Ντεμπ ως Τζακ Σπάροου εμψυχώνει άρρωστα παιδιά!
Οι πειρατές της Καραϊβικής σε νοσοκομείο, Ο Τζόνι Ντεμπ ως Τζακ Σπάροου εμψυχώνει άρρωστα παιδιά! Χαρά και αισιοδοξία ...

«Τα ‘δωσαν όλα» στην «Number One» συναυλία του Καλοκαιριού οι εκρηκτικές Δέσποινα Βανδή και Έλενα Παπαρίζου (φωτογραφίες)
«Τα ‘δωσαν όλα» στην «Number One» συναυλία του Καλοκαιριού οι εκρηκτικές Δέσποινα Βανδή και Έλενα Παπαρίζου (φωτογραφίες)
«Τα ‘δωσαν όλα» στην «Number One» συναυλία του Καλοκαιριού οι εκρηκτικές Δέσποινα Βανδή και Έλενα Παπαρίζου (φωτογραφίες) Δέσποινα ...